Ansökan om adoptionstillstånd hos adoptionsnämnden

Adoptionsnämnden beviljar följande adoptionstillstånd:

 • tillstånd för inhemsk adoption 
 • tillstånd för internationell adoption förmedlad av ett adoptionstjänstorgan 
 • tillstånd för internationell adoption utan adoptionstjänstorgan 
 • tillstånd att adoptera ett barn som är bosatt i Finland till en främmande stat.

Adoptionssökanden ska anhängiggöra ansökan om adoptionstillstånd genom att skicka in ansökan via adoptionsnämndens turvalomake-tjänst. Du hittar de säkra formulären på vår sida Ansökningsblanketter. Adoptionsnämndens tillståndssektion behandlar sökandes adoptionstillståndsansökningar. 

För ansökan om adoptionstillstånd utarbetar tillhandahållaren av adoptionsrådgivning en utredning om den adoptionsrådgivning som tillhandahållits. Om sökanden får internationell adoptionstjänst, skickar tillhandahållaren av adoptionsrådgivning en utredning om den adoptionsrådgivning som tillhandahållits direkt till det behöriga adoptionstjänstorganet, som skickar utredningen jämte bilagor till adoptionsnämnden. Om sökanden inte får internationell adoptionstjänst, skickar tillhandahållaren av adoptionsrådgivning utredningen direkt till adoptionsnämnden efter det att tillhandahållaren av adoptionsrådgivning har fått kännedom om att ansökan om tillstånd blivit anhängig i nämnden.

Adoptionsnämnden behandlar ansökningar som gäller beviljande av adoptionstillstånd för adoptionssökande och förlängning av giltighetstiden för tillstånd. Adoptionsnämnden behandlar dessutom ansökningar om ändring av tillståndsvillkoren, anmälningar om väsentliga ändringar i adoptionssökandens förhållanden och återkallande av tillstånd. Ändring i adoptionsnämndens beslut kan sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. 

Adoptionstillstånd beviljas för viss tid, högst två år. Förlängning av tillståndets giltighetstid ska vid behov ansökas innan giltighetstiden för tillståndet går ut. 

Om det sker en väsentlig förändring i adoptionssökandens förhållanden under den tid som tillståndet gäller, ska sökanden utan dröjsmål anmäla detta till adoptionsnämnden. Läs mer om anmälningsskyldigheten på vår sida Anmälningsskyldighet om förändringar i adoptionssökandens förhållanden.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611