Tillståndsförvaltning för adoptionssökande

Adoptionstillstånd beviljas av adoptionsnämnden på ansökan av adoptionssökanden. Adoptionstillståndsärenden behandlas i adoptionsnämndens tillståndssektion. 

Tillstånd till adoption ska i princip alltid ansökas när en person som är bosatt i Finland vill adoptera ett barn under 18 år (s.k. extern adoption). Om adoptionssökanden, det under 18 år gamla barnet som ska adopteras eller båda är bosatta i Finland, får sökanden inte ta emot barnet i adoptionssyfte, den som tillhandahåller adoptionsrådgivningen får inte placera barnet hos sökanden i adoptionssyfte, och den som tillhandahåller tjänsten får inte förmedla barnet till sökanden, om inte sökanden har adoptionstillstånd.

Adoptionstillstånd behövs inte för inhemska adoptioner, då en make under ett äktenskap eller efter att äktenskapet upplösts på grund av dödsfall ensam ämnar adoptera den andra makens barn. Adoptionstillstånd behövs inte heller, om barnet har kommit till sökanden för något annat ändamål än adoption och har stadigvarande vårdats och uppfostrats av sökanden. 

Fastställande av adoption av en myndig person söks hos tingsrätten genom en skriftlig ansökan. För adoption av en myndig person krävs inte adoptionstillstånd av adoptionsnämnden.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611