Adoptionsnämndens verksamhet och uppgifter

Adoptionsnämnden är en särskild sakkunnig-, tillstånds- och tillsynsmyndighet i adoptionsärenden samt centralmyndighet enligt Haagkonventionen om internationell adoption. Adoptionsnämnden är en självständig myndighet i anslutning till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira).

Adoptionsnämnden följer utvecklingen av adoptionsverksamheten i Finland och beviljar adoptionssökande tillstånd till både inhemsk och internationell adoption. Därtill beviljar adoptionsnämnden tillstånd att tillhandahålla internationell adoptionstjänst och övervakar adoptionstjänstorganens verksamhet.

Statsrådet tillsätter adoptionsnämnden för fem år åt gången. Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt ledamöter som företräder olika sakkunnigområden. Varje ledamot har en personlig suppleant. Den nuvarande adoptionsnämnden inledde sin mandatperiod 1.7.2022. Adoptionsnämndens sammansättning hittar du på vår sida Adoptionsnämndens sammansättning.

Nämnden arbetar i plenum och sektioner. Plenum följer utvecklingen i adoptionsärenden och tar vid behov initiativ i adoptionsfrågor. Övriga ärenden som hör till nämndens behörighet behandlas av sektionen för adoptionstillstånd som behandlar adoptionstillståndsärenden och av sektionen för internationella ärenden som sköter centralmyndighetsuppgifter i Finland.

Adoptionsnämndens uppgifter fördelade på sektioner

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611