Centralmyndighetsverksamhet – tillsyn över internationella adoptioner

Adoptionsnämnden är den centrala myndighet som avses i Haagkonventionen om internationell adoption samt den nationella myndighet som avses i den europeiska konventionen om adoption av barn (Europarådskonvention).

Adoptionsnämndens centralmyndighetsuppgifter sköts av sektionen för internationella ärenden. En av medlemmarna i sektionen måste företräda utrikesministeriet. I sektionen ska det dessutom finnas personer med sakkunskap i juridiska frågor åtminstone i samband med internationella adoptioner, sakkunskap i det praktiska förfarandet vid internationella adoptioner och sakkunskap i barnskydd. Under adoptionsnämndens period 2022–2027 har sektionen förstärkts med experter inom internationellt socialarbete och u-landsforskning.

Till adoptionsnämndens sektion för internationella ärenden hör att bevilja koncession både för tillhandahållande av internationell adoptionstjänst och för samarbete mellan finländska adoptionstjänstorgan och utländska adoptionstjänstorgan. Adoptionsnämnden övervakar adoptionstjänstorganens verksamhet, övervakar att Haagkonventionen följs i Finland och vidtar vid behov åtgärder för att följa den.

Uppgifter för sektionen för internationella ärenden

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611