Adoptionsnämndens sammansättning

Statsrådet tillsätter nämnden för fem år åt gången. Adoptionsnämndens mandatperiod är 1.7.2022–30.6.2027. Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande samt ledamöter som företräder olika sakkunnigområden. Varje ledamot har en personlig suppleant (inom parentes).