Internationella adoptioner

Internationell adoption förmedlad av ett adoptionstjänstorgan

Finland har förbundit sig till den så kallade Haagkonventionen om internationella adoptioner, enligt vars principer internationell adoptionsverksamhet i vårt land har koncentrerats till de adoptionstjänstorgan som fått verksamhetstillstånd av Finlands adoptionsnämnd. Vid internationella adoptioner ska ett adoptionstjänstorgan i princip alltid anlitas när det är möjligt. Varje adoptionstjänstorgan har ett av adoptionsnämnden beviljat tillstånd för samarbete med ett utländskt adoptionstjänstorgan. Adoptionsnämndens sektion för internationella ärenden övervakar verksamheten för tillhandahållare av internationella adoptionstjänster.

Om du vill adoptera ett barn från utlandet ska du kontakta ett adoptionstjänstorgan för internationella adoptioner. De berättar för dig om förutsättningarna för adoptionssökande i olika målländer och den internationella adoptionsprocessen. Adoptionstillstånd för internationell adoption förmedlad av ett adoptionstjänstorgan kan sökas när adoptionsrådgivningen har slutförts och du har registrerat dig som klient hos adoptionstjänstorganet.

I Finland finns tre adoptionstjänstorgan:

 1. Interpedia ry
 2. Rädda Barnen rf:s internationella adoptionstjänst
 3. Helsingfors stads social- och hälsovårdssektor (inga nya klienter)

Adoptionstjänstorganen har för tillfället verksamhetstillstånd med åtta länder. Dessa länder är Sydafrika, Kina, Thailand, Colombia, Indien, Filippinerna, Bulgarien och Tjeckien. Du hittar landsspecifik information på adoptionstjänstorganens webbplatser.

Internationell adoption utan adoptionstjänstorgan

Adoptionslagen förutsätter att internationella adoptioner i första hand genomförs genom förmedling av ett internationellt adoptionstjänstorgan. I undantagsfall går det att inte använda adoptionstjänstorgan.

Tillstånd till internationell adoption utan adoptionstjänstorgan kan beviljas endast för adoption av ett barn som

 • är nära släkting till sökanden eller dennes make eller tidigare nära släkting till sökandens adoptivbarn 
 • har kommit till sökanden i annat syfte än adoption och stadigvarande vårdats och fostrats av sökanden.

Även i dessa fall ska sökanden få adoptionsrådgivning i Finland innan tillstånd söks. Dessutom ska sökanden uppfylla de övriga förutsättningarna för erhållande av tillstånd som fastställs i adoptionslagen. 

Även vid adoptioner som sker utan ett adoptionstjänstorgan bedömer adoptionsnämnden huruvida den planerade adoptionen är förenlig med barnets bästa. För att ett tillstånd ska kunna övervägas ska adoptionsnämnden få en tillräcklig utredning om att barnet är i behov av internationell adoption (exempelvis ett föräldralöst barn till en släkting) och att barnet är fritt för adoption i enlighet med internationella avtal. 

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter och Haagkonventionen om internationella adoptioner ska dessutom subsidiaritetsprincipen, det vill säga närhetsprincipen, iakttas vid internationella adoptioner. Internationell adoption kan övervägas först då tillräckliga undersökningar gjorts om huruvida barnet kan adopteras, placeras i fosterhem eller på något annat lämpligt sätt ordnas omvårdnad för i dess hemland. Adoptionsnämnden ska enligt subsidiaritetsprincipen undersöka, huruvida barnet istället för internationell adoption skulle kunna växa upp i sitt ursprungsland, antingen i den egna familjen eller exempelvis hos eventuella andra närstående släktingar.

Eftersom sökanden inte har något adoptionstjänstorgan ska hen själv se till att ordna de handlingar som behövs samt översättning, legalisering etc.

Kontakta oss

Per e-post [email protected]

Per post
Adoptionsnämnden
Valvira
PB 43
00521 Helsingfors
 

 • Irene Pärssinen-Hentula
  chef, adoptionsnämndens ordförande
  0295 209 247
 • Arttu Malava
  jurist, adoptionsnämndens vice ordförande
  0295 209 231
 • Anne Ritari
  jurist, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 413
 • Minna Malviniemi
  överinspektör, adoptionsnämndens sekreterare
  0295 209 611